CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

ŽARGON, ARGO, SLENG    

Govor šireg socijalnog kruga karakteriziran izrazima, značenjima i sintagmama koji ne pripadaju standardu i normi; podložan je pomodnosti, konkretizaciji i pojednostavljivanju (npr. vulgarizmi, barbarizmi, sociolekti, neprihvatljive tuđice i dr.; „cool“, „štrebati“, „zrakoletalo“) [~ ulice; učenički ~]; sleng, šatra, šatrovački govor, tajni govor, argo; 2. govor užeg profesionalnog kruga, uvriježeni jezik …

Više... »

Indikativna,metaforična i metonimijska značenja riječi

Neposredno (inače primarno, osnovno, glavno) značenje riječi je odraz u riječi onoga fenomena stvarnosti s kojim je riječ bila povezana dugo vremena i postojana je; figurativno   (ili sekundarno) značenje riječ stiče kao rezultat svjesne upotrebe koja se odnosi ne na fenomen koji tradicionalno znači, već na drugi fenomen koji je po …

Više... »

Homonimi, sinonimi, antonimi paronimi             

Homonimi  Homonimi su reči koje imaju isti glasovni sastav, isto se pišu. Homonimi nemaju isto značenje i nisu istog porijekla, mogu se čitati isto ili drugačije i imati različite akcente. Njih strogo treba razlikovati od polisemije, odnosno višeznačnosti jedne reči (svojstvo jedne reči da ima više značenja). Riječ homonim je …

Više... »

Formalni i semantički odnos među leksemama

Leksičko značenje  riječi (naziva se i materijalnim) – ovo je sadržaj riječi u kojem se odražava ovaj ili onaj element stvarnosti (predmet, događaj, kvalitet, radnja, stav itd.); to je značenje sadržano u ijreči, sadržaj. Gramatičko značenje  riječi je uopćeno značenje koje karakterizira riječ kao element određene gramatičke klase (na primjer, …

Više... »

Kongruencija  

Kongruencija je slaganje promjenljivih riječi (pridjeva, pridjevskih zamjenica, glagola i promjenljivih brojeva) sa imenicom ili imeničkom zamjenicom uz koju stoje. Te riječi slažu se u svim elementima koji su im zajednički, tj. u istom su rodu, broju, licu i padežu (ukoliko se mijenjaju po padežima). Naziv potiče od latinske riječi congruentia, …

Više... »

SINTAKSIČKE JEDINICE   

SINTAKSIČKE JEDINICE                                           DEFINICIJA SINTAKSE Sintaksa je dio gramatike koji izučava sintaksicki sistem nekog jezika, tj. principe na osnovu kojih se, formiranjem i konbinovanjem odgovarajucih jezickih jedinica, od rijaci formulisu recenice kao cjelovite (zavrsene) …

Više... »