Mjerenje temperature vazduha

Nastavnik: Samet Murić

Redni br.časa: 157-159

Tip časa: Vježba

Postoje više načina mjerenja temperature vazduha mi ćemo pomenuti neki od njih :

Standardni (psihrometarski ) živin termometar

Osnovni meteorološki instrument za mjerenje temperature vazduha.

  • Sastoji se od staklene kapilarne cevi koja se u donjem delu nadovezuje na rezervoar za živu.
  • U gornjem delu kapilarne cevi nalazi se još jedno proširenje za prihvatanje veće količine žive.
  • Skala se najčešće kreće od -35 do 50 ºC.
  • Na meteorološkim stanicama očitavanja se vrše tri puta dnevn u 7.00, 14.00 i 21.00

Maksimalni živin termometar

  • Služi za utvr đivanje najviše temperature vazduha u toku 24 sata. Iznad rezervoara sa živom postoji suženje kroz koje samo nakon visoke temperature i znatnog zapreminskog širenja žive dolazi do kretanja.
  • Kada se temperatura snizi živa ne može da se vrati u rezervoar, pa tako nit žive ostaje na maksimalnoj temperaturi izmerenoj tog dana.