BANKARSKO POSLOVANJE 1

Bankarsko poslovanje

Bankarsko poslovanjie:III-3(106/108) T Uloga I znacaj berzi na finansijskom trzistu portfolio analiza Znacaj berzi je u sljedecem: Podsticu raxvoj finansijskog sistema Doprinose finansijskoj efikasnosti Omogucavaju plasman novca,HOV Stvaraju uslove za suceljavanje ponude I traznje Omogucavaju deficitarnim subjektima prodaju finansijskih instrumenata Omogucavaju investitorima ulaganje u akcije Portfolio analiza ima za cilj …

Više... »

Bankarsko poslovanje 79-99   bankarsko poslovanje 3-3

Više... »

Pitanja

Diskusija cesija kao oblik platnog prometa ,Definisite pojam cesije? Opisi uslove za nastajanje cesije? Kakva je uloga banke u cesiji? Ko je cedent ? Koji subjekat je cesionar? Kakav je postupak ustupanja potrazivanja?

Više... »

Bankarsko poslovanje

Informisanje o kompenzacija Kompenzacija je oblik izvrsavanja postoj ecih obaveza izmedju dva ili vise fizickih ili pravnih lica. Kompenzacija je obligacioni odnos kada se uzajamna potrazivanja dva ili vise pre duzeca Sa finansijskog aspekta  kompenzacija je prebijanje” obaveza I potrazivanja. Za sprovodjenje postupka kompenzacije potrebna je saglasnost preduzeca koja imaju …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Cesija Cesija je poseban oblik platnog prometa. U ovom pravno finansijskom poslu dolazi do prenosa prava potrazivanja. U tom smislu se radi ugovor izmedju pra vnog ili fizickog lica cedent koje usrupa potrazivanje drugom fizickom ili pravno m licu cesionaru. Posrednik u ovom poslu je banka. Banka se javlja kao …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Bankarsko poslovanje III-3 ,IU 5  T (76/108) Informisanje ucenika sa kontrolom poslovanja banke Kontrola podrazumijeva provjeru nacina I zakonitosti poslovanja banke Kontrola prema vremene kada se vrsi moze biti:,preventivna(prije poslovnih transakcija) Tekuca u toku poslovanj banke I Naknadna ,-kada se zavrsi poslovna operacija, Prema obuhvatu djelimicna I sustinsks kontrola Prema …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Uticaj trzista na riziik u bankarskom poslovanju.     Diskusija Neophodno je posmatrati banku I ban karski sistem kao podsistem velikog privrednog sistema. U tom smislu postoji medjjuzavisnost izmedju bankarskog sektora I trzista tj okruzenja (lokalnog trzista,regional nog trzista,nacionalnog I medjunaro dnog trzista. Od velikog znacaja u tom smislu je ot …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Navode primjere uticaja trzista na vi sinu kapitala banke Lokalno trziste cine privredni I vanprivr edni subjekti,preduzetnici I gradjani Veci broj ovih subjekata znaci I vecu po tencijalnu mogucnost da preduzetnik,fi zicko ili pravno lice bude klijent ili dep onuje srestva kod banke.Veca privredna aktivnost povecava finansijske transakc ije I …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Informisanje ucenika o riziku placanja anuiteta Rizik banke u odnosu na realnu vrijedn ost anuiteta znacajno raste u usovima inflacije.Anuitet cine(otplata +kamata) Pod dejstvom inflacije npr.rast kolicine novca u. opticaju. dolazi do realnog sm anjenja anuiteta jer inflacija obezvredjuje domacu valutu. Postoji I rizik u odnosu na inostrane de ponente …

Više... »

Bankarsko poslovanje

Opisuju rizike banke Rizik inflacije Deflacije, Devalvacije Solventnosti Za domaci:Opisati jedan rizik po izboru

Više... »