POSLOVNA EKONOMIJA

Faktori rentabilnosti

Faktori rentabilnosti Iz formule izracunavanja R se vidi da su dva kljucna uslova R=D/S 1.Porast dobiti D 2.Sto manja vrijednost angazovanih sredstava Prema time rentabilnost ce rasti ako Raste dobit tj.ukupan prihid Ako se efikasnije koriste angazovana sredstva Za domaci Napisati formule za izracunavanje produ ktivnosti,rentabilnosti I ekonomicnosti Analizirajte faktireP,E,R

Više... »

Faktori koji utiču na produktivnost rada

Diskusija cesija kao oblik platnog prometa ,Definisite pojam cesije? Opisi uslove za nastajanje cesije? Kakva je uloga banke u cesiji? Ko je cedent ? Koji subjekat je cesionar? Kakav je postupak ustupanja potrazivanja?

Više... »

Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija I-3 IU 4 (76/108) T Informisanje ucenika o faktorima koji uticu na obim proizvodnje Q I UP Sve faktore mozemo podijeliti na interne (unutrasnje) I eksterne (spoljasnje ) Interni faktori su unutar prediuzeca I obu hvataju: Tehnicko tehnoloski napredak Proizvodne inovacije Kvalifikaciona struktura I vjestine zaposljenih, Organizacija rada, …

Više... »

Poslovna ekonomija

Izracunati fizicki obim proizvidnje u casi ovima rada za proizvode A 400 l.     20 h B 200 l       25 h C 100 l.      30h Za koji proizvod treba utrositi najvise casova rada. Izracunati UP ako su poznati a.prihodi od maloprodaje 10.000,00 prihodi od prodaje na …

Više... »

Poslovna ekonomija

Informisanje o raspodjeli Ukupnog prih oda UP=Q x C (Q-kolicina. ,C -prodajna cijena) Prihodi mogu biti poslovni tj. oni koji se ostvaruju prodajom robe na trzistu I vanr redni npr .prihodi u korist po osnovu sud skih sporova. Rashodi obuhvataju materijalne troskove nematerijalne troskove ,bruto plate,amo rtizaciju premije osiguranja I …

Više... »

Poslovna ekonomija

Ukupan prihod kao rezultat poslovanja privrednog drustva predstavlja prihode od prodaje roba I usluga na trzistu. UP=Q x. C UP-ukupan prihod C-prodajna cijena Q-kolicinu proizvoda(robe) Razlikujemo poslovne prihode tj.prihode od prodaje u poslovanju I Vanredne prih ode od kamata sudskih presuda u korist Prjimjer:UP=2000 kom.   x. 5,00 £     …

Više... »

Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija (I-3),IU 3,71/108T Nabrojati I opisati vrste kapaciteta Podjela troskova? IU4  (71/108) T Rezultati poslovanja privrednog drustva 1.Fizicki proizvod tj.fizicki obim proizvo dnje 2.Ukupan prihod(UP) 3.Dobit,(D) Fizicki obim proizvodnje se iskazuje natu ralno u fizickim jedinicama(kg,l,t,mlgr,m) Moze se iskazivati casovima rada .Npr. A 100 kg.    10 h.    …

Više... »

Poslovna ekonomija

Definisite kalkulacije? Nabrojte metode kalkulacija? Prezentiraj na primjeru jednu kalkulaciju? Za prvo pitanje vjezbaju od r,br.1-5 Za drugo od 5-10; Za trece od br.10-15

Više... »