CARINE I CARINSKO POSLOVANJE

TIR KARNET

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje: Carine i carinsko poslovanje 3-2

Više... »

Kongruencija  

Kongruencija je slaganje promjenljivih riječi (pridjeva, pridjevskih zamjenica, glagola i promjenljivih brojeva) sa imenicom ili imeničkom zamjenicom uz koju stoje. Te riječi slažu se u svim elementima koji su im zajednički, tj. u istom su rodu, broju, licu i padežu (ukoliko se mijenjaju po padežima). Naziv potiče od latinske riječi congruentia, …

Više... »