FINANSIJSKO POSLOVANJE

Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje:III-3(106/108) Vj Medjunarodni dokumentarni akreditiv Opis medjunarodnog sredstva placanja, Elementi  sadrzaj Nacin koriscenja Ucesnici u placanju Uloga banke posrednika Finansijsko poslovanje:III -3(107/108) Vj Medjunarodni bankarski cek Medjunarodno kreditno pismo Pojam I znacaj medjunarodnog ceka? Elementi I sadrzaj ceka? Trasat Trasant Remitent Kada I kako koristimo medjunarodno kreditno pismo?

Više... »

Finansijsko poslovanje 81-104   finansijsko poslovanje 3-3

Više... »

Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje III-3 IU 7  (78/108) T Upoznavanje sa uslovima za odrzavanje likvidnosti Odrzavanje likvidnosti je jedan od osnov vnih ciljeva poslovanja privrednih subjekata.Likvidnost omogucava preduz ecu izvrsavanje svih dospjelih obaveza prema dinamici placanja. Preduslov odrzavanju tekuce likvidnos ti privrednih I vanprivrednih sujekata je Dobro organizovan I planiran mensdzm ent …

Više... »

Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje III-3. IU 7(76/108) T Likvidnost pojm I znacaj,?Vrste likvidno sti.Projera dostignutog kriterija ,usmeno Definisati pojam likvidnosti? Kako izracunati likvidnost banke? ,Objasniti  izraz ,L=S/O Nabrojite vrste likvidnosti? Objassniti primsrnu sekundarnu I tercija rnu likvidnost? Napisi I objasni stopu likvidnosti? L=K,/D Finansijsko poslovanje III-3  IU 7 (76/108) T Pojam I …

Više... »

Finansijsko poslovanje

Informisanje o metodama mjerenja likvidnosti Banke koriste veci broj pokazatelja za mjerenje likvidnosti koji nazivamo sto pom likvidnosti L. 1′ L=K/D K-krediti.  D,-depoziti 2.L=AL/D AL-likvidna aktiva. D,-,depoziti Za domaci Izravunati stopu likvidnosti ako je K=5.000,00. ,D=4.000,00 AL=10.000,00 D=8’000,00 Rjesenja na email mukovic.safet@gmail.com

Više... »

Finansijsko poslovanje

Diskusija na temu Novcanih tokova u preduzecu Primjer-prilivi od prodaje robe I njihova naplata Odlivi:Isplata Bld I dalje kojih obaveza Zatim racunamo neto priliv kao razliku svih priliva I svih odliva:NP=Prilivi-Odlivi Ovo je primjer za poslovne aktivnosti a. za finansijske aktivnosti prilivi od kamata I nastaviti dalje Vase odgovore I …

Više... »

Finansijsko poslovanje

Diskusija na temu rizika u odnosu na promjenu kamate: -ako se poveca referentna kamata -ako se umanji efektivna kamata, -ako se obracuna zatezna kamata. Primjer za domaci Iznos kredita 1000£ Kamata od 5 procenata raste na 6.

Više... »

Finansijsko poslovanje

Prate stanje gotovine u blagajni Postupak prijema novca u blagajnu(uplate) Postupak isplate gotovine Osnovni dokumenti nalog za prijem nov ca i nalog za izdavanje novca. Stanje blagajne se prati dnevno i izvodi se saldo Uz nalog se prilaze dokument kao osnov prijema  i izdavanja gotovine Sve promjene se evidentiraju u …

Više... »