Uloga davaoca signala

    Nastavnik: Samet Murić                                                       

   Redni br.casa:   172

   Nastavna jedinica:  Uloga davaoca signala

   Tip časa: Vježba

Senzor pretvatač ili mjerni uređaj je dio mjernoga sastava koji je u neposrednom dodiru s mjerenom veličinom i daje izlazni signal zavisi o njezinu iznosu. Zbog prevladavajuće primjene električnih i elektroničkih signala, većina mjernih uređaja pretvara mjerenu veličinu u električki mjerljiv signal. Tako se na primjer mehaničko vibriranje membrane koja čini jednu ploču električnoga kondenzatora u kondenzatorskome mikrofonu, uzrokovano zvučnim talasima, pretvara u promjenu električnoga kapaciteta. Senzor dakle mjeri fizičku veličinu (na primjer temperaturu, vlažnosti vazduha, broj okretaja motora) i pretvara ju u signal pogodan za daljnju obradu (najčešće u električni signal). Naprimjer uređaj za mjerenje protoka sl.1

Slika.1