Bankarsko poslovanje

Navode primjere uticaja trzista na vi
sinu kapitala banke
Lokalno trziste cine privredni I vanprivr
edni subjekti,preduzetnici I gradjani
Veci broj ovih subjekata znaci I vecu po
tencijalnu mogucnost da preduzetnik,fi
zicko ili pravno lice bude klijent ili dep
onuje srestva kod banke.Veca privredna
aktivnost povecava finansijske transakc
ije I I poboljsava likvidnost banke.
Investiciona ulaganja na lokalnom I regionalnom trzistu takodje.mogu biti od
od koristi za banke.Npr.deponovanje nov
ca na ziro racunu,finansijski tokovi na relaciji; Investitor—Banka- –Izvodjaci radova—zaposleni na gradilistu