Bankarsko poslovanje

Uticaj trzista na riziik u bankarskom
poslovanju.     Diskusija
Neophodno je posmatrati banku I ban
karski sistem kao podsistem velikog
privrednog sistema.
U tom smislu postoji medjjuzavisnost
izmedju bankarskog sektora I trzista
tj okruzenja (lokalnog trzista,regional
nog trzista,nacionalnog I medjunaro
dnog trzista.
Od velikog znacaja u tom smislu je ot
vorenost privrede (bankarskog sektora)
u odnosu na trziste kao okruzenje.
Opisati uticaj lokalnog trzista (broj priv
rednih subjekata,zaposljenost,rast I ra
xvoj)
Sa aspekta regionalnog I medjunarod
nog trzista analizirati pristup finansijs
skim trzistima  I finansijskim institucija
ma (MMF,Evropska banka).