Bankarsko poslovanje

Bankarsko poslovanje III-3 ,IU 5  T (76/108)

Informisanje ucenika sa kontrolom poslovanja banke
Kontrola podrazumijeva provjeru nacina
I zakonitosti poslovanja banke
Kontrola prema vremene kada se vrsi
moze biti:,preventivna(prije poslovnih transakcija)
Tekuca u toku poslovanj banke I
Naknadna ,-kada se zavrsi poslovna operacija,
Prema obuhvatu djelimicna I sustinsks
kontrola
Prema subjektu koji vrsi kontrolu moze
biti interna I eksterna kontrola