Bankarsko poslovanje

Cesija
Cesija je poseban oblik platnog prometa.
U ovom pravno finansijskom poslu dolazi
do prenosa prava potrazivanja.
U tom smislu se radi ugovor izmedju pra
vnog ili fizickog lica cedent koje usrupa
potrazivanje drugom fizickom ili pravno
m licu cesionaru.
Posrednik u ovom poslu je banka.
Banka se javlja kao psrednik u cesiji izm
edju cedenta I cesionara.
Cedent ustupa potrazivanje
Cesionar prima potrazivanje
Banka posreduje iza izvrsene usluge naplacuje proviziju