Bankarsko poslovanje

Informisanje o kompenzacija
Kompenzacija je oblik izvrsavanja postoj
ecih obaveza izmedju dva ili vise fizickih
ili pravnih lica.
Kompenzacija je obligacioni odnos kada
se uzajamna potrazivanja dva ili vise pre
duzeca
Sa finansijskog aspekta  kompenzacija je
prebijanje” obaveza I potrazivanja.
Za sprovodjenje postupka kompenzacije
potrebna je saglasnost preduzeca koja imaju uzajamna potrazivanja.
U tom smislu je neophodan ugovor izmedju subjekata koji ucestvuju u komp
enzaciji.