Bankarsko poslovanje

Objasne pojmove:referentna ,euribor i Li
bor kamatna stopa
Referentna kamatna stopa koj je osnova
za obracun kamate u bankama.

Referentnu kamatu odredjuje CB CG
Euribor je evropska medjubankarska

stopa po  kojoj po kojoj evropske banke pozajmljuju novac-uzajamno

Libor je medjubankarska stopa na Londo
nskom medjubankarskom trzistu
Razumijevanje uticaja trzista na visinu
kapitala banke
Lokalno trziste broj I likvidnost priv rednih subjekata
Nacionalno trziste stopa rasta,izvoz,sta
bilnost
Medjunarodno trziste :

Medjunarodni ekonomski odnosi,MMF,Evropska banka