Evidencija u maloprodajnim objektima

Predmet: Trgovinsko poslovanje

Tema: Evidencija u maloprodajnim objektima

Smjer:Prodavač III razred

Nastavnik: Azra Fetahović

Trgovinska poslovna korespodncija

Pisana poslovna komunikacija jeste komunikacija u kojoj su napisane riječi sredstvo prenošenja poruke. Ona se odvija unutar kompanije ili izmedju kompanije i njenog okruženja. Pored pisane poslovne komunikacije na papiru, u savremenom poslovanju aktuelna je elektronska pisana poslovna komunikacija.

 

Poslovna korespodencija podrazumijeva pisanje poslovnih pisama u cilju ostvarivanja i održavanja dobre poslovne prakse.

Pismenim putem naručuje se roba i vrsta transporta; objašnjava se razlog vraćanja robe s greškom ili pogrešno dostavljene robe; obavještavaju se dobavljači i kupci o nastalim promjenama u cijeni robe i uslova plaćanja i sl. Naziva se još i poslovna prepiska. Poslovna korespodencija predstavlja ključni dio poslovnih komunikacija.Inače, prepiska po osnovu kupoprodaje je najčešći i zato najvažniji dio poslovne korespodencije. Ona se odvija izmedju prodavca koji koji svoju robu želi da kupi po najpovoljnijim uslovima i kupca koji tu robu želi da kupi po najpovoljnijim uslovima. Ova prepiska predhodi i prati poslove robnog prometa (nabavku, prodaju, skladištenje) i predstavlja osnovu za dalje praćenje.

Poslovna pisma su najčešći i najmasovniji oblik poslovnog komuniciranja. Vještina pisanog komuniciranja može biti veoma značajna za poslovni uspjeh i imidž kompanije.

Organizacije koje učestvuju u robnom prometu su: trgovinska preduzeća i radnje, izvozno – uvozna preduzeća,preduzenička preduzeća,  trgovinske agencije, preduzeća za zastupanje stranih firmi, špediterska preduzeća, skladišna i komisiona preduzeća i sl.

Poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnoj korespodenciji  izmedju prodavca i kupca su: javni poziv, upit kupca, odgovor prodavca, ponuda, porudžbina, ugovor, otpremnica, faktura, komisjijski zapisnik i reklamacija.

 

Forme i tehnike pisane komunikacije

Tekstovi se mogu oblikovati na dva osnovna načina i to: u zupčastoj ( francusko-evropskoj) formi i blik (američkoj) formi.

  • Blok (američka) forma je jednostavnija za oblikovanje i kucanje, jer se svi redovi pišu od početka, a pasusi se odvajaju sa jednim praznim redom. Naslov se kuca na početku reda i odvaja sa dva prazna reda od narednog pasusa. Blok forma može da bude puna i obična.
  • Zubčasta (evropska) forma je najstariji oblik poslovnog pisma. Kod ove forme novi pasus počinje uvučeno za odredjeni broj otkucaja (podešavanjem tabulatora). Novi pasus se ne odvaja praznim redom, nego nastavlja sa uvučenim početkom. Naslov teksta treba da se centrira. Dobra strane su preglednost sadržaja i adrese primaoca.
  • Kombinovana forma predstavlja kombinaciju evropske i američke forme,isto kao u blok formi, osim šro se podaci primaoca, kao i poptpis pošiljaoca stavljaju u desni deo.

 

Primjere poslovnih pisama možete pogledati na internetu ili u udženiku Poslovna komunikacija i birotehnika.

 

Izvor: Tehnika prodaje za III i IV razred srednje stručne škole- M. Vojinović i J.  Stanković-Ćetković

Poslovna komunikacija i birotehnika- Vesna Bulatović

 

Domaći zadatak iz Trgovinskog poslovanja 

  1. Definiši pojam poslovne komunikacije?
  2. Definiši pojam poslovne korespodencije?
  3. Nabroji poslovna pisma koja se najčešće koriste u poslovnoj korespodenciji izmedju prodavca i kupca?
  4. Koje su to forme oblikovanja poslovnih pisama u poslovnoj koespodenciji?

 

Odgovore slati na mejl: azra.fetahovic@t-com.me  ili na viber.