Faktori rentabilnosti

Faktori rentabilnosti
Iz formule izracunavanja R se vidi da su
dva kljucna uslova
R=D/S
1.Porast dobiti D
2.Sto manja vrijednost angazovanih sredstava
Prema time rentabilnost ce rasti ako
Raste dobit tj.ukupan prihid
Ako se efikasnije koriste angazovana
sredstva
Za domaci
Napisati formule za izracunavanje produ
ktivnosti,rentabilnosti I ekonomicnosti
Analizirajte faktireP,E,R