Faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposljenih

Nastav.mater. od 13.04. do 30.04.2020.
Pred. nast. Bega Suljevic

Ishod ucenja 5.
Identifikuje faze u postupku zasnivanja radnog odnosa i karakteristike individualnih i kolektivnih prava zaposljenih.

-Postupak prijema radnika u radni odnos
-prijava (molba) za zasnivanje radnog odnosa.

Domaci zadatak:

Uz pomoc primjera CV-ja samostalno izradite svoju radnu biografiju.
-Odaberite jedan konkurs za posao, u skladu sa njim sastave prijavu.