Filter i rezervoar za hlađenje

 

Nastavnik: Samet Murić

Redni br.casa:  170

Nastavna jedinica: Filter i rezervoar za hlađenje

Tip časa: Obrada

 

Rezervoar za vazduh

Rezervoar za vazduh ima više namjena kada se postavlja iza kompresora, a ispred razvodne mreže. Nije prvenstveni zadatak rezervoara da umiri pulzirajuću struju klipnog kompresora, jer bi za to bila dovoljna samo 10-50 struka zapremina cilindra poslednjeg stupnja. Mnogo veći zadatak sastoji se u tome da reguliše rad kompresora prema potrošnji vazduha.

U rezervoaru se izdvaja kondezovana voda iz vazduha i kapljice ulja od kompresora. Zbog toga se obično rezervoari postavljaju 10-15m od kompresoara na sjevernoj strani kompresorske stanice. Veličina rezervoara zavisi pored ostalog i od načina rada kompresora. Ako kompresor ima automat za isključivanje pogonskog elektromotora, broj isključivanja i isključivanja može

biti maksimalno 15 puta na čas za razliku pritiska od 1bar. U tom slučaju zapremina rezervoara se odredjuje po sledećem obrascu:

V=0.9· v ( m)

gde je: V – zapremina rezervoara u (m 3), a  v  – kapacitet kompresora u (m 3 /min) usisanog vazduha.

Ako regulator rada kompresora, kada je dostignut dovoljan pritisak, na isključuje pogonski motor, već omogućuje rad kompresora na prazno, bez opterećanja, onda broj uključivanja na čas ide do 100, a zapremina rezervoara u tok slučaju može biti kontrolisana prema obrascu:

V=0.4·Q ( m3)

Ako više kompresora rade u kompresorskoj stanici, veličina zapremine rezervoara se određuje prema najvećem kompresoru, dok se ostali uključuju u rad prema potrošnji vazduzha. Rezervoari se izrađuju u vidu cilindričnih sudova koji se postavljaju horizonatalno ili vertikalno na temelje. Kao sudovi pod pritiskom podležu propisima državne kontrole i tek posle izdatog atesta mogu se pustiti u pogon. Konstrukcija rezervoara je dužna da obezbedi niz uslova.

Pre svega rezarvoar mora biti tako postavljen da je sa svih strana pristupačan radi kontrole unutra i spolja, rempnta i čišćenja. Radi boljeg odavajanja kapljica ulja i vlage na vertikalno postavljen rezervoar ulaz vazduha je oko sredine, a odvod pri vrhu rezervoara. U unutrašnjosti rezervoara postavlja se pregrada ili odbojnik da bi ulazni vazduh pravio što oštrije skretanje kako bi odvajanje kapljica ulja i vlage bilo što bolje.

Svaki rezervoar mora imati:

  1. a) priključene otvore za dovod i odvod vazduha;
  2. b) priključeni otvor za vezu sa regulatorom;
  3. c) ventil sigurnosti;
  4. d) manometar;
  5. e) slavinu za ispuštanje vode i ulja;
  6. f) otvor za ulaz radi čišćenja unutrašnjosti rezervoara;
  7. g) ventil za isključenje rezervoara od mreže;

Filter za vazduh ima zadatak da prečisti vazduh od nečistoča. Prije ulaska u pneumatske uređaje potrebno je eliminirati nečistoće (vodu kao kapljevinu i paru, kompresorsko ulje, prašinu, produkte korozije). Kompresorsko ulje izloženo je relativno visokim temperaturama u kompresoru (oksidacija) i nije pogodno za podmazivanje pneumatskih uređaja.

Sastoji se iz:

  • Kućišta;
  • Filterne mase;
  • Filterna masa prečištač može biti izgrađen od papira ,tkanine, u novije vrijeme i i od plastični masa;