Finansijsko poslovanje

Finansijsko poslovanje III-3 IU 7

 (78/108) T
Upoznavanje sa uslovima za odrzavanje
likvidnosti
Odrzavanje likvidnosti je jedan od osnov
vnih ciljeva poslovanja privrednih subjekata.Likvidnost omogucava preduz
ecu izvrsavanje svih dospjelih obaveza
prema dinamici placanja.
Preduslov odrzavanju tekuce likvidnos
ti privrednih I vanprivrednih sujekata je
Dobro organizovan I planiran mensdzm
ent finansijama.
Uslovi za odrzavanje likvidnosti se odn
nose kako na ekonomsko-finansijsko
okruzenje tako I na finansijski potencij
al preduzeca.
Eksterni tj.spoljasnji uslovi bitni za odrza
vanje likvidnosti su:
-monetarni sistem I monetarna politika
-kreditni sistem,
-bankarski sistem
-mjere makroekonomske politike
Interne uslove podrazumijeva finansijs
ki potencijal samog preduzeca a poseb
no odnos prilivi sredstava  I odlivi