Izrada jednostavnih crteža mašinskih elemenata na računaru

Škola : SSS – Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Predmet: Opšte mašinstvo

Odjeljenje : II-8

Nastavna jedinica: Izrada jednostavnih crteža mašinskih elemenata na računaru

Redni br. časa::96-106

Tip časa: Vježba

Pravila po kojima se crtaju tehnički crteži zovu se norme tehničkog crtanja ili standardi.Svaki tehnički crtež mora biti jasan, uredan i tačan.Tehnički crtež je osnovni dokument prema kojem se izrađuju i kontrolišu mašinski delovi  i sklopovi.Svaki tehnički crtež treba da sadrži jasnu predstavu o obliku i dimenzijama predmeta, dozvoljena odstupanja mera i oblika, kvalitet obrađenosti površina, materijal, podatke o termičkoj obradi kao i druge podatke potrebne za izradu i kontrolu.Tehničke crteže smo podelili prema načinu prikazivanja, prema nameni i načinu izrade. Detaljni crtež prikazuje samo jedan predmet sa svim podacima prema kojima se predmet može izraditi