Jednostrane rendisaljke

Nastavnik: Samet Murić

Nastavna jedinica: Jednostrane rendisaljke

Redni br. časa: 64

Tip časa: Obrada

Krojenjem drveta i  rezanjem u prvoj fazi finalne obrade dobijaju se neravne površine sa grubim netačnim dimenzijama.Obrada drveta rendisanjem  ima za cilj izradu detalja zadatog oblika  i dimenzija poprečnog preseka.Za ovu obradu koriste se mašine za obradu drveta rendisanjem.

Mašine za obradu rendisanjem mogu imati jednu ,dvije ,tri ili više radnih vretena. Položaj radni vretena takođe može biti različit horizontalan ,vertikalan ili pod nekim uglom. Rana vretena mogu biti postavljena iznad ili ispod rdnog stola ali i sa bočni strana Promjer predmeta rada može biti ručni ili mehanizovan.

Sve konsrtukcije rendisaljki možemo na osnovu broja strana koje se obrađuju u jednom prolazu predmeta rada,podijeliti na:

  • Jednostrane rendisaljke,
  • Dvostrane rendisaljke,
  • Trostrane rendisaljke,
  • Četvorostrane rendisaljke.