Kongruencija  

Kongruencija je slaganje promjenljivih riječi (pridjeva, pridjevskih zamjenica, glagola i promjenljivih brojeva) sa imenicom ili imeničkom zamjenicom uz koju stoje.

Te riječi slažu se u svim elementima koji su im zajednički, tj. u istom su rodu, broju, licu i padežu (ukoliko se mijenjaju po padežima).

Naziv potiče od latinske riječi congruentia, što znači „slaganje”, „podudarnost”.

     Kada se posmatraju riječi u okviru rečenice ili sintagme, može se uočiti da postoje riječi koje kontrolišu slaganje, riječi koje se slažu i kategorije u kojima se vrši slaganje.

 Riječ koja kontroliše slaganje je imenica i ona određuje koje će se riječi slagati, pa se zato naziva kontrolor kongruencije. Riječ koja se slaže (pridjev, pridjevska zamjenica, glagol, promjenljivi broj) naziva se kongruentna riječ.

 Imenica i pridjev, pridevska zamenica ili broj slažu se u rodu, broju i padežu, a imenica i glagol u rodu, broju i licu.

 Gramatičke kategorije koje učestvuju u kongruenciji nazivaju se kongruentne kategorije.

Kongruencija pridjeva

 1. Pridjevi, pridjevske zamjenice i pridjevske sintagme u službi atributa slažu se sa imenicom, kao glavnom riječju u sintagmi, u rodu, broju i padežu,

Na primjer:

 • Mladolika Merimavoli voćne torte.

Ovde je:

 • mladolika– pridjev u službi atributa,
 • Merima– imenica kao glavna riječ u imeničkoj sintagmi,
 • slaganje u rodu (ženski), broju (jednina) i padežu (nominativ);
 • voćne– pridjev u službi atributa,
 • torte– imenica kao glavna riječ u imeničkoj sintagmi,
 • slaganje u roduj (ženski), broju (množina) i padežu (akuzativ).
 1. Pridjevi, pridevske zamjenice i pridjevske sintagme u službi imenskog dijela predikata slažu se sa imenicom (ili imeničkom sintagmom) u službi subjekta u rodu, broju i padežu,

Na primer:

 • Njegov džemper je nov.

Ovdje je:

 • njegov– pridjevska zamjenica u službi atributa u imeničkoj sintagmi,
 • džemper– imenica kao glavna riječ imeničke sintagme u službi subjekta,
 • je– pomoćni glagol jesam kao dio imenskog predikata,
 • nov– pridjev u službi imenskog dijela predikata,
 • slaganje u rodu (muški), broju (jednina) i padežu (nominativ).

Kongruencija glagola

Svaki glagol u službi predikata slaže se sa imenicom ili ličnom zamjenicom u službi subjekta u rodu, broju i licu,

Na primjer:

 • Jasmina je otputovala.

Ovdje je:

 • Jasminana– imenica u službi subjekta,
 • je otputovala– glagol (u obliku perfekta) u službi predikata,
 • slaganje u rodu (ženski), broju (jednina) i licu (treće).

Kada u jednoj rečenici ima više subjekata srednjeg ili različitog roda, upotrebljava se glagol u obliku množine muškog roda,

Na primjer:

 • Mama i dijete su šetali po parku.
 • Hava i Muhamed su došli.
 • Odijelo i kaiš su kupljeniu istoj prodavnici.

Kongruencija brojeva

 1. Redni brojevi u službi atributa slažu se sa imenicom kao glavnom riječju u sintagmi u rodu, broju i padežu,

Na primjer:

 • Pročitala je treću knjigu.

Ovdje je:

 • treću– redni broj u službi atributa,
 • knjigu– imenica kao glavna riječ u imeničkoj sintagmi,
 • slaganje u rodu (ženski), broju (jednina) i padežu (akuzativ).
 1. Redni brojevi u službi imenskog dijela predikata slažu se sa imenicom (ili imeničkom sintagmom) u službi subjekta u rodu, broju i padežu,

Na primjer:

 • Njena kuća je druga.

Ovdje je:

 • njena– pridjevska zamjenica u službi atributa u imeničkoj sintagmi,
 • kuća– imenica kao glavna riječ imeničke sintagme u službi subjekta,
 • je– pomoćni glagol jesam kao dio imenskog predikata,
 • druga– redni broj u službi imenskog dijla predikata,
 • slaganje u rodu (ženski), broju (jednina) i padežu (nominativ).
 1. Kada je osnovni broj u funkciji subjekta, kongruencija je složena:
 2. a) uz brojeve sa jedanna kraju, imenica i glagol se upotrebljavaju u jednini,

Na primjer:

 • Došao je dvadeset jedan dječak.
 • Prošla je četrdeset jedna godina.
 1. b) uz brojeve dvatričetirii sve složene brojeve sa 2, 3 ili 4 na kraju, imenica je u genitivu jednine, a glagol u obliku množine srednjeg roda kad označavaju muški i srednji rod, odnosno u obliku množine ženskog roda kad označavaju ženski rod,

Na primjer:

 • Došla su dvadeset dva dječaka.
 • Prošle su četrdeset tri godine.
 1. c) uz brojeve od petpa naviše, nezavisno od roda koji označavaju, glagol je u obliku jednine srednjeg roda, a imenica u genitivu množine,

Na primjer:

 • Došlo je dvadeset sedam dječaka.
 • Prošlo je četrdeset devet godina.
 1. Uz zbirne brojeve se obično upotrebljava glagol u obliku jednine srednjeg roda, a ređe glagol u obliku množine muškog roda,

Na primjer:

 • Došlo je osamnaestoro djece.
 • Došli su osamnaestoro djece.
 1. Uz brojne imenice kojima se označava neki broj muških osoba, dio predikata u ličnom obliku je u množini, a dio predikata koji razlikuje rod može se upotrijebiti dvojako,

Na primjer:

 • Četvorica su sjedjela.
 • Četvorica su sjedjeli.

Gramatička i semantička kongruencija

Gramatička kongruencija je slaganje imenice sa gramatičkim rodom, a semantička kongruencija je slaganje imenice sa prirodnim rodom.

Imenice se prema gramatičkom rodu, koji se određuje na osnovu njihove promjene (tipa deklinacije), dijele na imenice muškog, ženskog i srednjeg roda.

Između gramatičkog roda imenica i pola njima označenih osoba (prirodnog roda) postoji sistemska veza, tako da se osobe muškog pola označavaju imenicama muškog, a osobe ženskog pola imenicama ženskog gramatičkog roda. Mlada bića (dijetemačetele) označavaju se

imenicama srednjeg gramatičkog roda jer nemaju uočljivo razvijene odlike muškog/ženskog pola.

U nekim slučajevima dolazi do neslaganja između gramatičkog i prirodnog roda.

 • Onaj komšija je došao. (jednina, gramatička kongruencija – muški rod)
 • One komšije su došle. (množina, gramatička kongruencija – ženski rod)
 • Oni komšije su došli. (množina, semantička kongruencija – muški rod)
 • Ona varalica je došla. (jednina, gramatička kongruencija – ženski rod)
 • Onaj varalica je došao. (jednina, semantička kongruencija – muški rod)
 • One varalice su došle. (množina, gramatička kongruencija – ženski rod)
 • Oni varalice su došli. (množina, semantička kongruencija – muški rod)

Domaći zadatak:Napisati 5 rečenica I objasniti kongruenciju.

Zejnel Klimenta,prof.