Moment sile za tačku, Varinjonova teorema

Nastavnik : Samet  Murić

Nastavna jedinica:   Moment sile za tačku, Varinjonova teorema

Redni br. časa: 84

Tip časa : Obrada

 

Objasnjenje slike.1 :

-u tački A deluje sila F čija napadna linija ne prolazi kroz tačku O.

– moment se uvodi da bi se odredilo obrtno dejstvo sile koja deluje na telo kao i da bi se mogao proizvoljan sistem sila zameniti prostijim, njemu ekvivalentnim sistemom sila.

– sila teži da obrne telo oko ose Οξ koja prolazi kroz momentnu tačku i upravna je na ravan dejstva sile. Moment sile za tačku  – mera obrtnog dejstva sile oko tačke tela na koje deluje. Zavisi od: 1. intenziteta sile i kraka sile

  1. položaja ravni dejstva
  2. smera obrtanja u ravni dejstva.

Momentna tačka (centar)  – tačka u odnos na koju se određuje moment.

Ravan dejstva sile  – ravan određena tačkama A, B i O

Krak sile – najkraće rastojanje (h) momentne tačke (O) od napadne linije sile.

 

Definisanost:

Intenzitet vektora momenta sile za tačku jednak je proizvodu intenziteta sile i kraka sile.

Pravac vektora momenta sile za tačku upravan je na ravan dejstva sile.

Smer vektora momenta sile za tačku – sa njegovog vrha, zamišljeno obrtanje tela pod dejstvom sile vidi se u matematički pozitivnom smeru (koje je suprotno od smera kazaljke na satu)

Slika .1

Varinjonova teorema o momentu razultante ravnog sistema sučeljnih sila –  Moment razultante ravnog sistema sučeljnih sila, za neku tačku u ravni dejstva sila, upravan je na ravan dejstva svih sila i jednak zbiru kolinearnih vektora momenata svih sila datog sistema sila za istu tačku

Varinjonova teorema o momentu rezultante prostornog sistema sučeljnih sila –  Moment rezultante prostornog sistema sučeljnih sila za proizvoljnu tačku jednak je zbiru momenata svih sila datog sistema sila za istu tačku