Način online komunikacije unutar škole

Crna Gora

JU Srednja stručna škola Rožaje

Br.01-2020-03

23.03.2020.

ODLUKA

Tima za pripremu online realizacije nastave o odredjivanju načina komunikacije unutar škole

U cilju što boljeg organizovanja nastavnog kadra i učenika izradili smo novi sajt škole www.sssrozaje.me na kojem smo predvidjeli kategoriju NASTAVA u kojoj se nalazi material za učenje za sve obrazovne programe po predmetima. Nastavnici koji imaju mogućnosti mogu da dijele materijal i preko Dropboxa, Office 365… Za učenike koji ne raspolažu sa uredjajima ili internetom organizovati uz pomoć roditelja dostavljanje štampanog materijala

Takođe smo predvidjeli i metodologiju za dobijanje povratnih informacija od učenika uz pomoć mail-a, viber grupa, sms poruka i preko faceboka.

Da se učenici i roditelji redovno informišu o poslatim materijalima putem vibera, sms poruka, wats up grupa i preko faceboka.

Ovim načinom podstiče se i kreativna strana kod profesora. Proces dodavanja materijala činiti kontinuirano a sve u cilju što boljeg očuvanja nastavnog procesa.

Direktor,

Zineta Hot, dipl.ing.tehn.