OBAVJEŠTENJE o dinamici rada za period od 11.avgusta 2020.god. do 01.septembra 2020.god.

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01/08/3

Rožaje, 03.08.2020.god.

 

Direktor JU Srednje stručne škole Rožaje, na osnovu nadležnosti iz čl. 23 statuta  Srednje stručne škole Rožaje izdaje                                                 

O B A V J E Š T E NJ E

o dinamici rada za period od 11.avgusta 2020.god. do 01.septembra 2020.god.

 07.08. i 08. 08. 2020.god. Prijavljivanje Vanrednih razrednih i diferencijalnih ispita  

  09.i 10.08. 2020.god. Prijavljivanje Maturskih-završnih ispita 

 11.12 i 13. 08 – eksterni maturski ispiti od 11.00 h           

11.08.2020.god. srijeda -Crnogorski-srpski,bosanski i hrvatski jezik i književnost,

12.08. 2020.god.cetvrtak -Strani jezici,

13.08.2020.god. petak -Matematika,

13.08.2020.god. cetvrtak  9.30h – Sjednica Ispitnog odbora, 

      – Pregled radova i utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje 

       -Maturskih- stručnih i završnih ispita

13.08.2020.god četvrtak   10.00h -Sjednica Nastavničkog vijeća 

       -Upoznavanje sa dinamikom rada za naredni period

     – Formiranje Ispitnog odbora

      -Imenovanje Komisija za obavljanje Vanrednih razrednih i diferencijalnih ispita  

 -Ostala pitanja

14.08.2020.god. petak od 13.00h,

      -Objavljivanje spiska kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje maturskog završnog ispita,

14.08.2020.god. petak

   -Podnošenje prigovora Školskom odboru na odluke Ispitnog odbora o ispunjavanju uslova za polaganje maturskog-završnog ispita

14.08.2020.god. petak 10.00h-Vanredni ispiti

       – Pismeni ispiti od 10.00h do 12.00h,

      – Pauza od 12.00h do 13.00h,

      – Usmeni ispiti za predmete koji nemaju pismeni od 13.00h0

15.08.2020.god. subota  9.00h-Vanredni ispiti

      – Usmeni ispiti za predmete koji imaju pismeni,

17.08.2020god.Ponedeljak u 11.00h Sjednica Nastavničkog vijeća

       – Utvrdjivanje rezultata  Vanrednih razrednih i diferencijalnih ispita  

18.08.2020. god utorak 9.30h- Sjednica Ispitnog odbora         

       – Upoznavanje sa načinom rada polaganja izbornih predmeta i odbrane stručnih radova

18.08.2020.god. utorak 10.00h ODBRANA  IZBORNOG PREDMETA        

19.08.2020.god. srijeda 10.00h USMENI ISPITI  ODBRANA  STRUČNOG RADA2

20.08.2020.god. Cetvrtak , 8.30.00h-Sjednica Ispitnog odbora,

      – Utvrđivanje tema za pismeni zadatak iz maternjeg jezika,III stepen

20.08.2020.god.cetvrtak 9.00 h -Pismeni zadatak iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i 

     književnosti III stepeni  IV-stepen- , 

21.08.2020.god.petak, 9.00.h, Strani jezici-INTERNI STRUČNI ISPIT,matematika 

24.08.2020.god. ponedeljak , 11.00.h- Sjednica Ispitnog odbora,

– Utvrđivanje rezultata sa maturskog Stručnog i završnog ispita

24.08.2020.god.ponedeljak, 12.00.h- Sjednica Nastavničkog vijeća,

    – Utvrdjivanje rezultata sa maturskog Stručnog i završnog ispita

25.08.2020.god.utorak od 12:00h

     – Izdavanje diploma,

28.08.2020.god.petak , 10.00-Sjednica Nastavničkog vijeća

  -Podjela časova za šk 2020/21

Direktor, 

Zineta Hot, dipl.ing.teh