OBRAČUN I EVIDENTIRANJE PERIODIČNOG FINANSIJSKOG REZULTATA PRIVREDNOG DRUŠTVA

Postoje dvije metode za obračun periodičnog finansijskog rezultata:

  • metoda ukupnih troškova, i
  • metoda prodatih učinaka.

Obračun periodičnog finansijskog rezultata po metodi ukupnih troškova

podrazumijeva raspolaganje sa sljedećim podacima, i to podacima o:

  • ostvarenim prihodima od prodaje (koji nastaju kao rezultat realizacije

učinaka)

  • tekućim troškovima (koji su nastali zbog proizvodnje proizvoda ili

pružanja usluga)

  • početnim i krajnjim zalihama nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda u toku određenog obračunskog perioda (od 1. 1. … do 31. 12. ….)

 

U procesu obavljanja poslovne aktivnosti privrednog društva troše se određeni inputi.Inputi predstavljaju faktore procesa rada. Trošenjem inputa, odnosno trošenjem faktora procesa rada (npr. materijala, radne snage, sredstava za rad i sl.) nastaju poslovni rashodi. Svi inputi su utrošeni,odnosno sva ulaganja su izvršena da bi privredno društvo bilo u mogućnosti da ostvari određene efekte, odnosno autpute. Kao autputi iskazani su P (zalihe nedovršene proizvodnje), R1 (zalihe gotovih proizvoda) i N1 (prihod nastao od realizacije gotovih proizvoda). Autputi ili efekti čine kategoriju poslovnih prihoda. Na kraju       obračunskog perioda utvrđuje se periodični finansijski rezultat koji   može biti:

  • pozitivan, u slučaju da su autputi > inputa, odnosno
  • negativan, u slučaju da su autputi < inputa

 

Prilikom obračuna periodičnog finansijskog rezultata, nerijetko se dešava situacija da se proizvedena i prodata količina efekata (gotovi proizvodi i nedovršena proizvodnja) vremenski ne podudaraju.

Moguće je da se jave sljedeće situacije:

  • proizvodnja je jednaka prodaji

Periodični finansijski rezultat utvrđuje se poređenjem prihoda od prodaje proizvoda u toku perioda i ukupnih troškova nastalih u tom obračunskom periodu.

Rashodi Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ Prihodi

Troškovi po vrstama Prihodi od prodaje gotovih

proizvoda

 

  • proizvodnja je veća od prodaje

Periodični finansijski rezultat se obračunava kao razlika između prihoda

uvećanih za iznos povećanja vrijednosti zaliha i troškova nastalih u toku obračunskog perioda

Rashodi Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ Prihodi

Troškovi po vrstama Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

+ povećanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

 

  • proizvodnja je manja od prodaje

Obračun periodičnog finansijskog rezultata vrši se poređenjem prihoda

ostvarenih u datom obračunskom periodu umanjenih za promjenu stanja

zaliha i troškova izazvanih nastalim prihodima u tom obračunskom periodu.

Rashodi Iskaz o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha/ Prihodi

Troškovi po vrstama Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

-Smanjenje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

 

Polazeći od gore navedenog, zbirni prikaz obrasca po kome se utvrđuje

periodični finansijski rezultat privrednog društva dat je u tabeli

 

 

 

 

Periodični finansijski rezultat =

prihod od prodaje proizvoda u toku perioda
+/ promjena stanja zaliha       učinaka u toku perioda
ukupni poslovni troškovi nastali u toku perioda