Održavanje pneumatski sistema

   Nastavnik : Samet Murić                                                       

   Predmet : Praktična nastava

   Razred :   IV2

   Redni br.casa:  184

   Nastavna jedinica: Održavanje pneumatski sistema

   Tip časa: Obrada

Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema    . Za obavljanje postupaka održavanja veće

složenosti postoji radionica većeg nivoa, dok se najsloženiji postupci održavanja obavljaju

u specijalizovanim pogonima za održavanje (remontni zavodi, depoi i sl.). Ponekad ovaj dio

poslova preuzima i sam proizvođač tehničkih sistema. Pored linijske i hijerarhijske strukture,

sistemi održavanja se mogu i organizovati kao kombinacija ovih struktura odnosno jednim

dijelom sa linijskim a drugim dijelom sa hijerarhijskim načinom organizacije.    Održavanje

sredstava rada u proizvodnom stanju, njihova poboljšanja ili promjene njihove funkcije, uz

pravovremeno i kontinualno obezbjeđenje energentima (električna energija, voda, para,

gas i sl.) imaju za cilj obezbjeđenje ostvarivanja određene funkcije kriterijuma i ranije

definisanih ciljeva. S obzirom da proces održavanja ima značajan uticaj na ukupnu efektivnost

tehničkih sistema, neophodno je tačno definisati zadatke i obim poslova, zatim načine

realizacije postavljenih zadataka i njihovo održivo raščlanjivanje s ciljem efikasnije rada, slika 67.

Nakon realizacije raščlanjivanja i obrade  ukupnog zadatka, vrši se sinteza odnosno

povezivanje užih i širih nizova zadataka u sve šire grupe, s ciljem osiguranja realizacije

izvršenja ukupnog zadatka. Sam proces sinteze poslova i zadataka u uže i šire grupe

obavlja se sistemski, uz primjenu principa pravilo sličnosti i pravilo bliske vezanosti poslova .

Prema pravilu sličnosti, grupišu se pojedinačni zadaci u uže, a ovi zatim u šire zadatke,

a prema kriterijumu iste vrste poslova putem kojih se zadaci izvršavaju. Korištenje pravila

bliske povezanosti zahtijeva grupisanje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti

i uslovljenosti sa stanovišta izvršenja zadataka slijedećeg višeg hijerarhijskog nivoa.

Dosadašnja iskustva u primjeni analize i sinteze poslova i zadataka, pokazala su opravdanost

korištenja pravila sličnosti za grupisanje (uglavnom pojedinačnih zadataka) na nižem nivou

ukupnog zadatka, odnosno pravila bliske povezanosti poslova na višim nivoima (u većini slučajeva).

Za sve tipove organizacije održavanja tehničkih sistema karakteristično je postojanje pripreme i

kontrole održavanja, po pravilu vezane za najviši rukovodni nivo u održavanju.