Osnovi makroekonomije

Makroekonomska neravnoteza
Oblik neravnoteze koji je izazvan neravno
tezom  ponude I traznje koja pre
dstavlja nesklad izmedju robnih I novca
nih fondova.Robni fondovi predstavljaju
ponudu roba na trzistu a novcani fondpvi
predstavljaju mogucu traznju.Hiperprodu
kcija podrazumijeva porast robnih fondo
va iznad traznje tako da se zalihe poveca
vaju do nivoa prekomjernih (nekonkuren
tnih) zaliha.Kao posljedica hiperprodukcij
e dolazi do pada prodajnih cijena opada
prodaja I ukupan prihod preduzeca.Posm
atrano na duzi rok opada proizvodnja,pro
daja a raste nezaposlenost.