Osnovi makroekonomije

Trzite ogranicene konkurencije kao
razlog drzavne intervencije
Jedan od oblika makroekonomske ne
ravnoteze je I ogranicena konkurencija
koja se manifestuje prekoonopola,duo
pola I oligopola.
Monopoli podrazumijevaju dominantno
tj.pretezno ucesce jedne kompanije na
trzistu tako da ta firma uspostavlja osno
vne uslove prodaje(cijene,kvalitet,ponudj
ene kolicine).Analogna je situacija kada
su u pitanju duopoli -kada se pojavljuju
dvije korporacije sa ucescem preko 80
posto na trzistu ili kada se radi o oligop
olima.U tom smislu konkurencija je ogranicena a cijene se ne formiraju slobo
dno jer nema slobodne konkurencije.
Ova ogranicenja generisu niz oblika nera
vnoteze u snabdijevanju I cijenama roba