Parametri reznog alata za rezanje

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Parametri reznog alata za rezanje

Redni br. časa: 53

Tip časa: Obrada

 

Jedan od glavni parametara alata za rezanje je sila  F jer ona mora da savlada sve otpore rezanja što je značajno i za izbor snage elektromotora.

Snaga elektromotora određuje se po obrascu:

P= FV* VV  (w ) što predstavlja raspoloživu snagu  pogonske mašime-elektromotora

Gde je:

Fv –periferna sila  (N )

Vv – periferna brzina (m/s)

Ako se u jedinici vremena rezanjem odvoji zapremina  (Vo)  drveta i pri tome utroši rad (A )  onda se snaga potrebna za rezanje računa po obracu:

P = A* V (w ) potrebna snaga mašine za obradu drveta

Izjednačavanjem ovih dveju snaga dobijamo porebnu silu rezanja

Fv* Vv   = A* Vo   odnosno

F  =A * Vo/V     (N )

Zapremina odvojenog drveta može se odrediti po obrascu :

Vv = b *H *U    (cm3 /s)

gde je:

b  – širina strugotine (mm )

H – visina rezanja (mm )

U – brzina pomjera (m/s )

Ako sada ovaj obrazac zapremine odvojenog drveta zamjenimo u obrazac za snagu odnosno silu rezanja dobijamao:

P = A *b*H*U a odavde je potrebna snaga rezanja

F  =A * Vo/V     (N )

F  =A * b* H/V     (N )

gde je  :

A-Specifični rad rezanja ( J/cm3 ) ,

b-širina strugotine (mm) ,

H- visina rezanja (mm ) ,

U- brzina pomjera (m/s ) ,

V – brzina rezanja (m/s )