PLAN ŠKOLE ZA REALIZACIJU  I PRAĆENJE NASTAVE PO KOMBINOVANOM MODELU- NASTAVA NA DALJINU I NASTAVA U ŠKOLI

Crna Gora

JU Srednja strucna skola Rozaje

10.09.2020.godine

 

PLAN ŠKOLE ZA REALIZACIJU  I PRAĆENJE NASTAVE PO KOMBINOVANOM MODELU- NASTAVA NA DALJINU I NASTAVA U ŠKOLI

 

Nastava u JU Srednjoj stručnoj školi po kombinovanom modelu podrazumeva da učenici I razreda nastavu pohadjaju u školi a učenici II, III i IV  razreda nastavu će pratiti online. 

Učenici svih razreda vježbe realizuju u školi a praktičnu nastavu u školi ili kod poslodavca.

Učenici II, III i IV razreda koji nastavu prate online dolaze petnaestodnevno na konsultacije kod predmetnih nastavnika u vezi sa nastavnim sadržajima ( raspored konsultacija ).

Časovi traju po 30 minuta. Pauza između smena u školi se koristi za čišćenje i dezinfekciju učionica, hodnika kabineta, radionica i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje. Učenici mogu imati najviše 6 časova dnevno u skladu sa rasporedom časova (3,5 h). Tokom boravka u školi učenici ne napuštaju učionice tokom cjelokupnog trajanja nastave, osim odlaska u toalet. 

Prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje).

Nastavnici su dužni da putem domaćih zadataka, eseja, prezentacija i slično redovno prate, provjeravaju, vrednuju i evidentiraju postignuća učenika. Provjera znanja realizovaće se isključivo u školi u skladu sa preporukama  NKT.

Stručni aktivi nastavnika zajednički pripremaju i dijele nastavne sadržaje. Ovo je posebno važno gdje jedan isti nastavni predmet u istom razredu i po istom ili sličnom programu realizuje više nastavnika. 

Ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 15, odeljenje se dijeli u dve grupe;

Ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne dijeli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu, svaki učenik sjedi sam u klupi;

Nastavnici su dužni da redovno evidentiraju, prate, provjeravaju i vrednuju postignuća učenika putem razmjene različitih vrsta domaćih zadataka, eseja, prezentacija itd. a koje im učenici preko Teams platforme.

Nastavnici su u obavezi da ažurno ocijene učenike za svaki klasifikacioni period i ocjene unose u elektronski dnevnik.

Uredno evidentirati prisustvo učenika redovnoj i online nastavi.

Časovi koji se organizuju preko Microsoft Teams aplikacije evidentiraju se u odjeljenjskim knjigama jednom sedmično.

Za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;

 • Učenicima, profesorima i ostalom osoblju po preporukama NKT a, mjeriće se temperatura prilikom ulaska u školu.
 • Raspored dežurstva profesora u obije zgrade istaknut je na oglasnoj tabli škole.

Učenici jedne grupe imaju do šest časova dnevno;

Odjeljenja prvog razreda nastavu prate u školi po utvrdjenom rasporedu časova:

 • 1/1 Elektrotehnič. raču. sistema i mreža 27 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • I/2 Turistički tehničar 23 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • I/3 Ekonomski tehničari 28 učenika, dijeli se na dvije grupe,       
 • I/4 Poljoprivredni tehničar 18 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • I/5 Zdravstveni tehničar 30 učenika, dijeli se na dvije grupe, učionice u aneksu škole,   
 • I/6 Kuvari/Konobar 20 (11+9) učenika, dijeli se na dvije grupe, kuvari u restoranu, konobari u glavnoj zgradi   
 • I/7 Automehaničar 17 učenika, ne dijeli se na grupe,   
 • I/8 Prodavač 18 učenika, ne dijeli se na grupe,   
 • I/9 Elektroinstalater 18 učenika, ne dijeli se na grupe.          

 

Raspored zvonjenja u I smjeni

 

 1. čas      7:30 – 8:00
 2. čas      8:05 – 8:35
 3. čas      8:45 – 9:15
 4. čas      9:20 – 9:50
 5. čas      9:55 – 10:25
 6. čas    10:30 – 11:00

Raspored časova za prvu godinu istaknut je na oglasnoj tabli u zbornici.

Promjenu učionica i kabineta svesti na najmanju moguću mjeru, profesori engleskog jezika ne vode učenike u kabinet koji se nalazi u aneksu.

Uradjen je i raspored časova za praktičnu nastavu za učenike II, III i IV razreda. Praksa se održava u školskim kabinetima, radionicama i kod poslodavaca.

Odjeljenjski starješine upoznaju svoje učenike sa rasporedom časova. Mailove i passworde za učenike odjeljenjski starješine koje su dobili od ICT koordinatora i iste da proslijede učenicima preko wiber grupa. Sva uputstva oko istaliranja Microsoft Teams aplikacije nastavnici će uzeti kod ICT koordinatora. Svi se prvi put loguju preko Office 365 naloga a nakon promjene lozinke prijavljuju se na Teams.

Od 1. Oktobra učenici II, III i IV razreda teorijsku nastavu će pratiti online po utvrdjenom rasporedu časova. Nastava online preko Microsoft Teams aplikacije od 11:30 časova do 14:55 h.

Učenici II, III i IV razreda koji nastavu prate online dolaze petnaestodnevno na konsultacije kod predmetnih nastavnika u vezi sa nastavnim sadržajima ( raspored konsultacija ) uz poštovanje NKT mjera.

Od 12 – 16.10.2020. godine organizacija nastave u školi po osnovu konsultacija za učenike drugog razreda. Brojna odjeljenja dijele se na dvije grupe, prvi čas u nedjelji I grupa, drugi čas u nedjelji II grupa. Ko ima tri časa nedjeljno, treći čas  organizuje se dodatno za učenike koji otežano ili ne mogu da prate online nastavu. Za nih se spremaju uputstva i dodatni materijal za rad.

Odjeljenja drugog razreda nastavu prate u školi po utvrdjenom rasporedu časova:

 • 2/1 Elektrotehnič. raču. sistema i mreža, 16 učenika ne dijeli se na grupe,   
 • 2/2 Tehn.za špediciju carinu i org.trans. 30 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • 2/3 Ekonomski tehničari 15 učenika,  ne dijeli se na grupe,       
 • 2/4 Pravno administrativni tehničar 16 učenika, ne dijeli se na grupe,
 • 2/5 Zdravstveni tehničar 32 učenika, dijeli se na dvije grupe, učionice u aneksu škole,   
 • 2/6 Kuvari, 16 učenika, ne dijeli se na grupe, u restoranu, 
 • 2/7 Frizeri, 27 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • 2/8 Instalateri/stolari 20 (12+8) učenika, ne dijeli se na grupe,   
 • 2/9 Poljoprivredni tehničari, 12 učenika, ne dijeli se na dvije grupe.

 

Raspored zvonjenja u II smjeni

 

 1. čas    11:30 – 12:00
 2. čas    12:05 – 12:35
 3. čas    12:40 – 13:10
 4. čas    13:15 – 13:45
 5. čas    13:50 – 14:20
 6. čas    14:25 – 14:55

Od 19 – 23.10.2020. godine organizacija nastave u školi po osnovu konsultacija za učenike tzećeg i četvrtog razreda. Brojna odjeljenja dijele se na dvije grupe, prvi čas u nedjelji I grupa, drugi čas u nedjelji II grupa. Ko ima tri časa nedjeljno, treći čas organizuje se dodatno za učenike koji otežano ili ne mogu da prate online nastavu. Za nih se spremaju uputstva i dodatni materijal za rad.

Odjeljenja trećeg i četvrtog razreda nastavu prate u školi po utvrdjenom rasporedu časova:

 • 3/1 Elektrotehnič. raču. sistema i mreža, 12 učenika ne dijeli se na grupe,   
 • 3/2 Špeditersko agenc.i carinski tehn. 29 učenika, dijeli se na dvije grupe,   
 • 3/3 Ekonomski tehničari 23 učenika,  dijeli se na dvije grupe,   
 • 3/4 Poljoprivredni tehničari 14 učenika, ne dijeli se na grupe,
 • 3/5 Zdravstveni tehničar 31 učenik, dijeli se na dvije grupe, učionice u aneksu škole,   
 • 3/6 Konobar/Kuvari, 17(5+12)  učenika, dijeli se na grupe, kuvari u restoranu, 
 • 3/7 Frizeri, 31 učenik, dijeli se na dvije grupe,   
 • 3/8 Keramičar/autolimar 11 (6+5) učenika, dijeli se na grupe,   
 • 3/9 Prodavač, 6 učenika, ne dijeli se na dvije grupe.
 • 4/1 Elektrotehničar računara, 24 učenika dijeli se na dvije grupe,
 • 4/2 Špeditersko agenc.i carinski tehn. 31 učenika, dijeli se na dvije grupe,
 • 4/3 Ekonomski tehničari 29 učenika,  dijeli se na dvije grupe,   
 • 4/4 Poljoprivredni tehničari 12 učenika, ne dijeli se na grupe,
 • 4/5 Tehn.drvoprerade/šumarski tehničari 15(4+11) dijeli se na dvije grupe.

Ministarstvo prosvjete učenicima svih razreda obezbijedilo je snimljeni materijal za najveći broj predmeta koji će se emitovati od 1.oktobra na TVCG2 i MNE sport. Programska šema objavljena je na sajtu www.učidoma.me i na portalu za nastavnike www.školskiportal.edu.me , youtube kanalu uči doma te na internet stranici Ministarstva prosvjete, društvenim mrežama i TV kanalima učidoma. 

Učenici i nastavno osoblje ne dolaze u školu ukoliko imaju simptome: respiratorne ili crijevne infekcije, povišenu temperaturu, gubitak čula mirisa i ukusa kao ni lica kojima je izdato rješenje o stavljanju u karantin ili kućnu izolaciju.

 

                             Direktor,

                                Zineta Hot, dipl.ing.tehn.