Podešavanje i regulacija pritiska

Nastavnik :Samet Murić

  Redni br.časa:   149-151

  Nastavna jedinica  :   Podešavanje i regulacija pritiska

  Tip časa  : Vježba

Regulator pritiska  u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) nalazi se u zatvore- nom položaju tj. membrana je pod dejstvom opruge pritisnuta uz sedi{te. Pečurka blokadnog mehanizma je odmaknuta od glavnog sedišta, pa je omogućen prolaz gasa kroz diznu Pilot se nalazi u zatvorenom položaju. Puštanjem gasa u instalaciju, on prolazeći kroz kućište ventila i diznu deluje na membranu i teži da otvori regulator, odnosno savlada oprugu . Ulazni pritisak se impulsnim vodom dovodi sa kućišta ventila do prigušnice.

Finim podešavanjem prigušnice, na njenom izlazu ostvaruje pritisak koji se dalje razvodi na dve strane: do gornje komore membrane i do pilota regulatora. Pritisak koji je doveden do komore (zajedno sa oprugom) teži da zatvori regulator, a pritisak koji je doveden do pilot regulatora, delujući na njegovo sedište i membranu, otvara ga.

Zadatak pilota je da ostvari upravljački pritisak potreban za rad regulatora. Kada se na izlazu regulatora dobije zadata vrednost izlaznog pritiska, tada je uspostavljena ravnoteža sila u pilotu i regulatoru, odnosno dobijena vrednost upravljačkog pritiska potrebna da se ostvari zahtevana pozicija membrane regulatora (u odnosu na sedište. U slučaju rasta izlaznog pritiska, pritvara se pilot, viši upravljački pritisak deluje i na membranu, pritvara regulator i tako snižava izlazni pritisak na podešenu vrednost.

U slučaju opadanja izlaznog pritiska dešava se suprotno. blokadni mehanizam za regulatore Porast pritiska do vrednosti graničnog pritiska blokiranja rada (pritiska aktiviranja blokadnog mehanizma) dovodi do pomeranja membanskog sklopa blokadnog mehanizma na gore, koji aktivira zubac brave čime je oslobođena čaura a samim tim i osovinica koja pod dejstvom sile opruge okidanja blokade potiskuje pečurku na diznu Prilikom aktiviranja blokadnog ventila usled previsokog pritiska, membranski sklop savlađuje silu opruge koja se zadaje pritezačem opruge Do aktiviranja blokadnog mehanizma (usled preniskog izlaznog pritiska) dolazi tako {to sila opruge potisne membranski sklop na dole koji preko poluge aktivira zubac brave, oslobađa čauru odnosno odbravljuje blokadni mehanizam. Sila opruge zadaje se pritezačem opruge.