Pojam i elementi marketing miksa

 

Nastavnik Azra Fetahović

 

                         Pojam i elementi marketing miksa

 

Pod marketing miks konceptom podrazumijeva se kombinacija instrumenata kojima se koristi preduzeće da bi se postigao očekivani nivo prodaje na ciljnom tržištu. Marketing miks se sastoji od četiri elementa i to:

  1. Proizvod
  2. Cijena
  3. Promocija i
  4. Tržište

Svi ovi elementi su podjednako važni , ali ipak glavnu ulogu ima proizvod, jer da nema proizvoda, ne bi bilo ni ostala tri elementa marketing miksa. Samo niska cijena ili dobra reklama nije dovoljan adut koji će prodati proizvod. Ni najbolji proizvod čija je cijena niska neće biti prodat u velikom obimu ako kupci putem promocije nisu informisani i privučeni, ili ako se izaberu pogrešni kanali distribucije, pa kupci teško dolaze do proizvoda. Potrebno je kombinovati sva četiri elementa miksa.

Ponuda koja se kreira za ciljno tržište treba da obuhvati dobar proizvod koji ima prihvatljivu cijenu, koji je kupcima lako dostupan i prezentovan na pravi način.

Proizvod se može definisati kao sve ono što se može ponuditi tržištu tako da izazove pažnju, kupovinu, korišćenje ili potrošnju, dakle, sve ono što može da zadovolji potrebe i želje potrošača za proizvodima.

Cijena predstavlja novčani izraz vrijednosti robe i usluge na tržištu. Svaka promjena cijene utiče na prihod, obim prodaje i troškove poslovanja a samim tim i na dobit. Cijene treba da budu dovoljno visoke da pokrivaju ukupne troškove poslovanja i dovoljno niske da privuku potrošače, a uz sve to preduzeće/preduzetnik treba da ostvari dohodak.

Distribucija je aktivnost koja obuhvata sve poslove koji su nephodni da proizvodi dodju od proizvodjača do potrošača. Cilj je da krajnji korisnik bude uslužen na najbrži i najkvalitetniji način uz najniže troškove.

Promocija obuhvata sve aktivnosti izmedju preduzeća i kupaca koje imaju za cilj stvaranje pozitivnog stava o proizvodima i uslugama, pospešivanje prodaje ili prihvatanje neke ideje. Promocija može da se vrši putem medija (radio, tv, novine, internet), na mjestu prodaje, na sajmovima, bilbordima itd.

Zaključak: Pri kreiranju marketing miksa donose se odluke koje će imati veliki uticaj na poslovanje i uspjeh preduzeća.

 

 

Domaći zadatak:

1.Definiši pojam marketing miksa.

  1. Iz kojih elemenata se sastoji marketing miks i koji od elemenata ima glavnu ulogu?
  2. Definiši cijenu kao elemenat marketing miksa i objasni njen uticaj na marketing.

Odgovore slati na mejl: azra.fetahovic@t-com.me ili na viber