Pojam, vrste, zadatak i značaj inventarisanja

Nastavnik Azra Fetahović

 

I N V E N T A R I S A NJ E  ( POPIS )

Pojam, vrste, zadatak i značaj inventarisanja

 

Inventarisanje je popis sredstava i izvora sredstava u momentu vršenja popisa. Cilj inventarisanja je da se utvrdi stvarno stanje sredstava i izvora sredstava, uporedi s knjigovodstvenim stanjem i otkriju eventualni viškovi i manjkovi. Prema vremenu kada se vrši, unventarisanje može biti redovno i vanredno. Prama obuhvatnosti, može biti potpuno i djelimično. Poslovi na inventarisanju mogu se podijeliti  u tri grupe: poslovi prije inventarisanja, poslovi neposrednog inventarisanja i poslovi nakon inventarisanja. Popis vrši popisna komisija koja se sastoji od najmanje tri člana i imenuju je organi upravljanja trgovinskog preduzeća.

Poslovi koji predhode inventarisanju su:

 • Formiranje komisije za popis
 • Paniranje popisa
 • Priprema materijala za popis
 • Ažuriranje knjigovodstvene evidencije

Poslovi neposrednog inventarisanja su:

 • Priprema imovine koja se popisuje
 • Brojanje, mjerenje imovine koja se popisuje
 • Unošenje stvarnog stanja u popisne liste
 • Izrada elaborata

Poslovi nakon inventarisanja su:

 • Unošenje knjigovodstvenog stanja u popisne liste
 • Konstatovanje viškova ili manjkova
 • Analiza uzroka viškova ili manjkova
 • Izrada izvještaja

U okviru poslova nakon inventarisanja, komisija analizira uzroke viškova i manjkova. Uzroci razlika u knjigovodstvenom stanju mogu se kriti u greškama u knjigovodstvu, kalu, kvaru, materijalnim štetama, višij sili, nesavjesnom rukovanju, kriminalu. O uzrocima neslaganja tokom, kao i u rezultatima popisa, komisija sastavlja izvještaj o popisu koji služi organima upravljanja i rukovodjenja trgovinskog preduzeća za donošenje korektivnih mjera.

Knjigovodstveno stanje sredstava je stanje sredstava u poslovnim knjigama trgovinske organizacije.

Stvarno stanje sredstava – je stanje sredstava koje se dobija neposrednim popisom sredstava zatečenih u prodavnici.

Višak je slučaj kada je stvarno stanje sredstava veće od knjigovodstvenog.

Manjak je slučaj kadaje stvarno stanje sredstava manje od knjigovodstvenog.

 

Poslovi neposrednog inventarisanja odvijaju se u nekoliko faza: utvrdjivanje stvarnog stanja količine robe, unošenje novčanog iznosa za popisanu robu, unošenje knjigovodstvenog stanja robe u popisnu listu i uporedjivanje stvarnog s knjigovodstvenim stanjem radi utvrdjivanja eventualnih razlika.

 

Domaći zadatak:

 1. Definiši inventarisanje.
 2. Ako je knjigovodstveno stanje veće od stvarnog stanja šta se konstatuje (višak ili manjak).
 3. Nabroji poslove neposrednog inventarisanja.