Pomćni uređaji kotla

Nastavnik : Samet Murić

Red.br.časa…51

Nastavna jedinica.. Pomćni uređaji kotla

Tip časa…Obrada.

Armaturu parnog prostora sačinjavaju manometri i sigurnosni ventili.

  1. Manometar- instrument koji meri kotlovski natpritisak. Svaki kotao mora imati

manometar sa oznakom najvećeg dozvoljenog natpritiska.

Postoje dve vrste manometra:

  1. a) manometar sa Burdonovom cevi. Sastoji se iz: (1) Burdonova cev- pri porastu unutrašnjeg pritiska ispravlja se i tako izaziva pokretanje (2) kazaljke na graduisanoj skali postredstvom (3) zupčanog sektora.)
  2. b) manometar sa membranom Sastoji se iz (1) elastične talasaste pločice membrane, koja se pri povećanju pritiska ispupči prema gore, time se pokreće (2) kazaljka na graduisanoj skali posredstvom (3) zupčastog sektora.)

 

  1. Sigurnosni ventil –

 

Ima zadatak da automatskim otvaranjem ograniči maksimalni radni pritisak u kotlu, i da se zatvori čim pritisak u kotlu opadne ispod dozvoljene vrednosti.Svaki kotao treba obavezno da raspolaže ventilom sigurnosti čija osetljivost treba da bude takva da se on u trenutku otvori čim vrednost pritiska u kotlu prekorači dozvoljeni pritisak u kotlu za 0,25bar.

Postoje dve vrste sigurnosnih ventila:

Ventil sa tegom

Upotrebljava se kod stabilnih, nepokretnih kotlova uočljivo da je ventilu (1) osigurano naleganje na sedište (2), opterećenjem koje dobija preko poluge (3) od tega (4). Ukoliko dodje do pove}anja pritiska u kotlu iznad dozvoljene vrednosti, moment koji stvori sila pritiska bi}e ve}i od momenta usled težine tega (4), ventil }e se podi}i sa sedišta (4) i para će isteći. Usled ovog nastupi}e pad pritiska u kotlu sve dok se ne postigne dozvoljena vrednost pritiska, nakon čega se

momenti usled sile pritiska i težine tega izjednačavaju i ventil zatvara.

Sigurnosni ventil sa tegom

Sigurnosni  ventil sa oprugom

Upotrebljava se uglavnom kod mobilnih kotlova, jer potresi tokom kretanja ne utiču na hermetičnost. Naleganje ventila uz njegovo sedište (1) i potpuno zaptivanje, služi opruga (2), koja je ugrađena između

gornjeg i donjeg tanjirića (3). Kada se prekorači kotlovski pritisak opruga se skuplja odozgo naglavu ventila (4), time dolazi do dizanja glave sa sedišta i tako se kroz otvore I kanale (5) propušta para u atmosferu.

 

Vodomerno staklo

Vodomerno staklo je istrument za pokazivanje nivoa vode u kotlu. Predstavlja šuplju cev koja je tako ugrađena na kotao da spaja vodeni i parni prostor. U vodomernom staklu nivo vode je isti kao nivo u kotlu. Na vodomernom staklu ugrađenom na kotao mora biti obeležen najniži propisani vodostaj za taj tip kotla, koji se nalazi 100 mm iznad vatrene linije. Postoji i Klingerova (sl. 89a) staklena pločica koja se stavlja u specijalnu kutiju. Ovo staklo je dosta debelo i izbrazdano žljebovima, zahvaljujući žljebovima pri

prelamanju svetlosti voda se vidi kao crna tečnost, a para kao sjajna srebrna površina Vodomerno staklo:

  1. a) ugradjivanje Klingerove staklene pločice u kutiju vodomernog stakla, b) nivo vode (crno) i para (svetlo).

 

Napojni ventil

 

Ugrađuje se na cevnom vodu, između pumpe za napajanje vodom i ulaza cevnog voda u kotao. Zadatak ventila je da se automatski zatvori pod dejstvom pare pri prekidu napajanja kotla vodom, a otvara se pri radu pumpe. Pri radu pumpe postiže se veći pritisak vode u cevi nego u kotlu i nastupa automatsko otvaranje ventila. Kada pumpa prestane da radi ventil se automatski zatvara pod dejstvom pare u kotlu. Često se dešava da u kotao dopre neko strano telo, pa je potrebno pored napojnog ventila imati i ventil

zatvarač koji se zavrće rukom u slučaju nehermetičnosti odbojnog (napojnog) ventila.

 

Ventil za pražnjenje parnog kotla

 

prikazan je ventil za pražnjnje parnog kotla. Pokretanjem ručice (1) nagore, stavlja se u pokret glava ventila nadole, posredstvom naročitog tela (2) i kotura (3), ugrađenih na telu glave ventila. Time voda iz kotla dejstvom kotlovskog pritiska, ističe kroz oslobođeni otvor ventila napolje. Po prestanku dejstva na ručicu (1) glava ventila, pod pritiskom vode iz kotla, automatski se vraća nagore, što prekida pražnjenje

kotla. Ovaj ventil zahvaljujući položaju ne hvata kotlovski kamenac, pa je potpuno obezbeđena hermetičnost zatvaranja ventila.