Popunjavanje putnog naloga

Ishod 4

Nastavna jedinica: Popunjavanje putnog naloga

Nastavnik Azra Fetahović

 

 P U T N I  N A L O G

Osim standardnih, putni nalog sadrži i podatke koji su od značaja za ispunjavanje cilja službenog putovanja.

Putni nalog je dokument kojim se zaposleni upućuje da obavi službeni put. Ovaj obrazac se može štampati za poslove firme ili se kupiti kao opšti obrazac.

 

Obrazac putnog naloga je formata DIN A4, koji se presavija na pola tako da ima četiri strane.

Na prvoj strani je naziv preduzeća (ustanove) ili njegov, logo kao i broj pod kojim je službeni nalog zaveden. Nadalje, tu je i ime i prezime zaposlenog; njegova pozicija u preduzeću, ustanovi; zadatak/cilj njegovog puta; prevozno sredstvo koje se koristi u odlasku i povratku; iznos dnevnice; trajanje službenog puta; naznaka da će radnik po ovratku sa službenog putovanja u roku od 48 časova podnijeti izvještaj o obavljenom poslu, dok će putni račun podnijeti u roku od tri dana; naznaka o tome na čiji teret padaju putni troškovi; visina isplaćene akontacije; pečat preduzeća (ustanove) i potpis nalogodavca.

Putni nalog se popunjava preko indigo-hartije, pa je treća strana kopija. Jedan primjerak dobija radnik prilikom odlaska na put, dok drugi ostaje za evidenciju o odsustvu, isplaćenoj akontaciji itd.

Na drugoj strani putnog naloga je putni račun, u koji se poslije obavljenog putovanja upisuju: dan polaska i dan povratka; podaci o stvarnim troškovima vezani za broj sati i broj dnevnica; prevozni troškovi; ostali troškovi (taksi, posebne usluge itd.); ukupni troškovi; iznos primljene akontacije, kao i stavka u kojoj se konstatuje koliko jenovca za isplatu-uolatu, ukoliko je primljena akontacija bila manja , odnosno veća od iznosa primljenog za realizaciju službenog putovanja. Potom slijedi pismena potvrda da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobrenje za isplatu ostvarenog računa. Na samom dnu su i potpisi ovlašćenih lica (blagajnik, rukovodilac računovodstva, nalogodavac).

Domaći zadatak:

  1. Šta je to putni nalog?
  2. Za šta služi drugi primjerak odnosno kopija putnog naloga?
  3. Ko su sve ovlašćena lica koja potpisuju putni račun?

Odgovore šaljite ma emajl: azra.fetahovic@t-com.me  ili na viber.