Poslovna ekonomija

Ukupan prihod kao rezultat poslovanja
privrednog drustva predstavlja prihode od prodaje roba I usluga na trzistu.
UP=Q x. C
UP-ukupan prihod
C-prodajna cijena
Q-kolicinu proizvoda(robe)
Razlikujemo poslovne prihode tj.prihode
od prodaje u poslovanju I Vanredne prih
ode od kamata sudskih presuda u korist
Prjimjer:UP=2000 kom.   x. 5,00 £
               UP=10000,00£
Domaci Izracunaj UP ako je 500 l mlijeka
prodato po 0,60£,po 0,70£?