Poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija I-3 IU 4 (76/108) T

Informisanje ucenika o faktorima koji
uticu na obim proizvodnje Q I UP
Sve faktore mozemo podijeliti na interne
(unutrasnje) I eksterne (spoljasnje )
Interni faktori su unutar prediuzeca I obu
hvataju:
Tehnicko tehnoloski napredak
Proizvodne inovacije
Kvalifikaciona struktura I vjestine zaposljenih,
Organizacija rada,
Menadzment,
Motivacija I nagradjivanje
Stepen iskoriscenosti materijala
Koriscenje proizvodnih kapaciteta
Eksterni ili spoljni faktori se manifestuju
na trzistu I u njih ubrajamo:
Trzisne tj. Prodajne cijene
Privredni sistem zemlje I
Mjere ekonomske politike
Poslovna ekonomija I-3 IU 4 (76/108)T

Upoznavanje ucenika sa faktorima koji
uticu na fizicki obim proizvodnje I Up  I
Dobit
Najvazniji faktori koji uticu na Q,UP I D
se dijele na interne-unutrasnje I eksterne
spoljasnje
Interni faktori tj.oni na koje preduzece moze uticati obuhvataju:
Tehnicko tehnoloski napredak
Proizvodne inovacije,
Motivacija radnika
Kvalifikaciona struktura zaposljenih
znanje I vjestine
Organizacija rada
Upravljanje I rukovodjenje
Radna I tehnoloska disciplina
Koriscenje proizvodnih kapaciteta
Stepen iskoriscenosti repromaterijala
Eksterni faktiri se ticu okruzenja i podra
zumijevaju
Trzisne cijene roba I usluga
Privredni sistem zemlje
Ekonimska politika
Poslovna ekonomija I-3 IU 4,(77/108)T

Upoznavanje sa internim faktorima
(Tehnicko tehnoloski napredak,organiz
acija rada I rukovodjenje)
Tehnicko tehnoloski napredak podrazu
mijeva ivodjenje novih savremenijih ma
sina I opreme u proizvodni proces.Tako se npr.uvodjenjem automatskih masina
povecava obim proixbodnje I prodaja.
Organizacija rada podraxumijevs optima
lnu kombinaciju svih faktora proixvodnje
pa je poboljsanje organizacije vazan us
lov za vecu proizvodnju
Rukovodjenje moxe uticati na bolhe I ra
cionalnije koriscenje radnog vremana I
proixvodnih kapaciteta.
Domaci Navesti prakticni primjer uvodje
nja novih masina ili opreme u nekoj oblasti