Pravilnik o obliku ,sadržaju, načinu podnošenja ipopunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Praktična nastava III-2