Princip rada kompresora

    Nastavnik:. Samet Murić                                                       

   Redni br.casa:   168

   Nastavna jedinica:  Princip rada kompresora

   Tip časa: Obrada

Kao primjr rada kompresora uzet ćemo  jednoredni klipni kompresor
Jednoradni klipni kompresor šematski je prikazan na slici 1. U cilindru kompresora, klip se periodično kreće između dve mrtve tačke (mehanizam za pretvaranje

energije). Na poklopcu (glavi) cilindra smešteni su usisni i potisni ventili (mehanizam za razvođenje).

Hlađenje cilindra vazduhom klipni mehanizam motorni mehanizam ventilski mehanizam

Slika 2.2 Šematski prikaz jednoradnog klipnog kompresora.

Vazduh se usisava kroz otvoreni usisni ventil (potisni ventil je zatvoren) kad se klip izvlači. Vazduh se potiskuje (sabija) pri zatvorenom usisnom ventilu, kad se klip kompresora uvlači u cilindar, pri čemu je potisni ventil otvoren. To znači da se u jednom obrtu kolenastog vratila klipnog kompresora izvede jedno usisavanje i jedno potiskivanje (radni ciklus kompresora). Hlađenje cilindra kompresora izvedeno je tako da je cilindar sa spoljašnje strane orebren i vazduh ga slobodno opstrujava odvodeći toplotu. Dvoradni klipni kompresor šematski je prikazan na slici 2.3. Radna komora ovih kompresora konstruisana je tako da istovremeno usisavaju (jedna strana klipa) i potiskuju (druga strana klipa).

Hlađenje košuljice cilindra je prisilno – vazdušno ili vodeno. Hlađenje se izvodi strujanjem vazduha ili vode kroz kanale oko košuljice i na poklopcu cilindra.