Remeni parovi, svojstva podjela i način prenošenja snage

Nastavnik : Samet Murić

Nastavna jedinica: Remeni parovi,svojstva podjela i način prenošenja snage

Redni br. časa: 83

Tip časa: Obrada

Kaišni prenosnici spadaju u grupu posrednih elastičnih prenosnika, kod kojih se prenos snage – kretanja

ostvaruje savitljivim elementima – kaiševima (remenima). Radno opterećenje se prenosi posredstvom sile trenja.

Kaišni prenosnici primenjuju se za prenos snage i obrtnog kretanja vratila koja se nalaze na većem osnom

rastojanju. Rade relativno tiho, a zbog elastičnosti posrednika (guma, kože), prigušuju udare.

Da bi se prenosni odnos učinio sigurnim i zadržala elastična svojstva, trenje je zamenjeno zahvatom

zubaca kod zupčanog kaiša.Najjednostavniji kaišni prenosnik sastoji se od dve remenice (kaišnika) i kaiša prebačenog preko njih.

Kaiš je zategnut određenom silom pritezanja.

Deo kaiša (remena) između kaišnika (remenica) koji vuče naziva se vučni ogranak, a drugi, povratni,

slobodni ogranak.

Kod kaišnog prenosnika usled zategnutosti kaiša, na dodiru kaiša i kaišnika, javlja se sila pritiska Fn

i sila trenja Fµ. Prenos kretanja i snage posredstvom sile trenja se ostvaruje ako je zadovoljen uslov       Fµ > Ft – sila trenja mora biti veća od obimne sile koja se prenosi.

Prema obliku profila kaiša kaišni prenosnici se dele na:

  • kaišni prenosnik sa pljosnatim kaišem,
  • trapezni kaišni prenosnik,
  • poly – V,
  • zupčasti kaišni prenosnik.

Šematski prikaz kaišnog prenosnika dat je na slici 1

. Prenesena snaga se izražava kao proizvod razlike zateznih sila između dvije strane remena i njegove brzine:

 

P=(T1-T2)v

gdje je: T1 – zatezna sila u vučnom ogranku remena, T2 – zatezna sila u slobodnom ogranku remena, v – brzina remena.

 

    Slika 1. Šematski prikaz kašnog  prenosnika