Sprovede postupak sakupljanja otpada, u skladu sa propisima o zastiti zivotne sredine

Sta je otpad ?

Otpadom  se smatra :

1) komunalni otpad;

2) industrijski otpad;

3) medicinski otpad.

Otpad, u zavisnosti od stepena opasnosti,dijeli se  na:

1) inertni;

2) neopasni;

3) opasni.

Otpad je svaka materija ili predmet koje je vlasnik odbacio ili je dužan da odbaci; komunalni otpad je otpad nastao u doma!instvima, kao i drugi otpad koji je po svojim svojstvima sli an otpadu nastalom u doma!instvima i koji ne sadrži opasan otpad; opasni otpad je svaki otpad koji sadrži elemente ili jedinjenja koja imaju neko od sljede!ih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksi nost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksi nost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih gasova hemijskom ili biološkom reakcijom;

Industrijski otpad je otpad nastao u proizvodnim procesima u industriji i zanatstvu, a razlikuje se od komunalnog otpada po svom sastavu i karakteristikama; neopasni otpad je otpad koji po sastavu i svojstvima nema neku od karakteristika opasnog otpada; inertni otpad je otpad kod kojeg nije mogu!e izazvati zna ajnu fizi ku, hemijsku ili biološku promjenu, koji se ne može rastvoriti, koji ne zaga”uje životnu sredinu, ne škodi zdravlju ljudi i ne uti e štetno na stvari sa kojima do”e u kontakt; ambalažni otpad je ambalaža preostala nakon raspakivanja proizvoda, a obuhvata sve proizvode, koji služe za zaštitu, rukovanje, plasman i prodaju drugog proizvoda;

Upravljanje otpadom je sprje avanje, smanjenje, ponovno koriš!enje, sakupljanje, skladištenje,

prevoz, obrada, reciklaža i odlaganje otpada;

Skladištenje otpada je privremeno skladištenje ili sakupljanje otpada prije njegovog prevoza, obrade ili odlaganja;

Deponija je sanitarno-tehnic ki uredjen prostor na kojem se, uz primjenu odgovaraju!ih tehnoloških postupaka, vrši odlaganje otpada;

Odlaganje otpada je podvrgavanje otpada biološkoj, fizickoj ili hemijskoj obradi, radi dovodjenja u stanje koje nece predstavljati rizik za život i zdravlje ljudi i životnu sredinu;