Uloga odorizatora

 

Predmet: Praktična nastava

Nastavnik:Samet Murić

Razred: VI-2

Redni br.časa: 152

Nastavna jedinica:  Uloga odorizatora

Tip časa: Obrada

Oblik rada: Frontalni

Apsorpcioni odorizator ima ulogu da kontinuirano dodaje prirodnom gasu sredstvo za odorizaciju (odorant) proporcionalno potrošnji prirodnog gasa, kako bi se lako i brzo detektovala eventualna curenja i propuštanja gasa na instalacijama i gasovodima

Odorizator funkcioniše tako što se u njega uvodi parcijalna struja gasa čiji se intezitet reguliše podešavanjem  i koja se u rezervoaru odorizatora meša sa parama odoranta i preko izlaznog voda sa regulacionim ventilom za fino podešavanje parcijalne struje gasa, vraća ponovo u gasovod, iza

Kompletan odorizator izrađen je od prohroma, termički je izolovan i namenjen je za nadzemnu ugradnju u kućici mernoregulacione stanice (MRS), odnosno regulacione stanice (RS)

Odorizator je konstruktivno izveden tako da zadovoljava svih sedam zahteva propisanih po DVGW, radni list 280.

Spajanje i ugradnja ovog tipa odorizatora na gasovod, za razliku od dosadašnje prakse, obavlja se atestiranim fleksibilnim prohromskim cevima

 Oblik odorizatora dat je na slici . 1