Značaj održavanja industriski postrojenja

 

Nastavnik: Samet Murić

Red.br.časa: 58

Nastavna jedinica: Značaj održavanja industriski postrojenja

Tip časa: Obrada

Održavanje industriski postrojenja (mašina i uređaja), odnosno sredstava za rad, kao funkcija i deo procesa proizvodnje zauzima danas važno mesto u proizvodnom sistemu svake kompanije. Na razvoj održavanja uticao je brz industrijski napredak, kao i stalni porast automatizacije i povezanosti sredstava za rad, zatim nagli porast fiksnih troškova u odnosu na promenljive. Održavanje se definiše kao stalna kontrola nad svim sredstvima za rad, kao I vršenje određenih popravki i preventivnih radnji, čiji je cilj, stalno, funkcionalno osposobljavanje i čuvanje proizvodne opreme, postrojenja i drugih mašina i uređaja. Pojam održavanja dolazi uz svaki pojam proizvodnje određenih dobara. Tokom vremena i upotrebe dolazi do starenja materijala i stredstava za rad, smanjuje se tehnološka efikasnost, a dolazi I do evidentnog tehnološkog zastarevanja. Sredstva se tokom vremena troše i smanjuje im se radna sposobnost. Sredstva za rad su podložna kvarovima, lomovima i oštećenjima, pa se pojavljuju prekidi u radu. To uzrokuje pojavu troškova zbog zamene I popravke delova, ali i troškove zbog zastoja u procesu proizvodnje.

Osnovni ciljevi koji treba da se postignu procesom održavanja su:

 1. Minimiziranje troškova zbog zastoja u radu usled neplaniranih kvarova na sredstvima za rad.
 2. Sprečavanje, odnosno usporavanje zastarevanja sredstava za rad, koje nastaje kao posledica lošeg kvaliteta proizvoda i škarta.
 3. Smanjivanje troškova rada i materijala u proizvodnji, koji nastaju usled povećanih kvarova i zastoja u procesu rada.
 4. Pružanje organizovane pomoći svuda gde je potrebno održavanje i upravljanje sredstvima za rad.

Ciljevi održavanja sredstava za rad u procesu proizvodnje mogu se posebno sagledati sa dva osnovna aspekta:

 1. a) Tehničko-tehnološki, koji doprinose:
 • inovacijama i usavršavanju sredstava za rad,
 • održavanju radne sposobnosti sredstava na potrebnom nivou i povećanju pouzdanosti sredstava u procesu rada,
 • ostvarivanju dužeg radnog veka sredstava za rad,
 • postizanju boljeg kvaliteta proizvoda,
 • ostvarivanju ravnomernijeg i bržeg odvijanja tekućeg procesa u celini,
 • ostvarivanju i poboljšanju drugih tehničko-tehnoloških svojstava sredstava za rad i radnog procesa

Ekonomski koji doprinose:

 

 • racionalnom korišćenju sredstava za rad u proizvodnji,
 • povećanju produktivnosti rada u proizvodnji,
 • smanjenju troškova proizvodnje,
 • povećanju ekonomičnosti trošenja u samom procesu održavanja sredstava za rad.

Ciljevi održavanja u procesu proizvodnje upućuju na široku oblast važnosti održavanja kao procesa povezanog sa proizvodnjom. Važnost održavanja sredstava za rad ogleda se u sledećem:

 1. Važnost održavanja sa razvojnog aspekta (istraživanja pojave velikog broja zastoja na sredstvima za rad, koji rastu i zbog velikog rasta broja sistema i automatizacije proizvodnih procesa).
 2. Važnost održavanja sa tehnološkog stanovišta (brzo zastarevanje sredstava za rad usled brzog razvoja tehničkog i tehnološkog procesa, zatim zastarevanje usled trošenja kao tehnološkog procesa).
 3. Značaj održavanja sa ekonomskog gledišta (pojava troškova usled korišćenja sredstava za rad).
 4. Značaj održavanja sa socijalnog aspekta (sredstva za rad u lošem i nesigurnom stanju izazivaju loše stanje, odnose, pa čak i nezgode kako u samoj radnoj organizaciji, tako u njenom okruženju).
 5. Značaj održavanja u pogledu čuvanja raspoloživih resursa u radnoj organizaciji.